Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


FEAR GOD,LOVE YOUR NEIGHBOR

Truyền giáo cho người Việt Nam qua âm nhạc

Our Goal

$10,000

Raised

$0.00

Chúng tôi đã sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của Chúa để dùng tất cả các ân tứ âm nhạc Chúa đã ban cho để đi khắp nơi rao giảng, làm chứng và ca ngợi về Tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Mong các bạn hãy yểm trợ cho chúng tôi. Chúa là đấng công bình. Ngài sẽ ban phước cho các bạn. Amen.